Voorwaarden en Condities

Algemeen

Het leveren van Diensten aan u via de Website is afhankelijk van uw aanvaarding van de vereenkomst. Door het Registratieformulier in te vullen en de Website te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn door onderstaande algemene voorwaarden, het Privacybeleid van Ezetop.com en andere algemene voorwaarden van deze Overeenkomst.

Als u bezwaar hebt tegen deze Overeenkomst of eventuele latere wijzigingen hieraan, of op een of andere manier niet meer tevreden bent met uw lidmaatschap bij de Website, bestaat uw enige verhaal eruit onmiddellijk: a) uw gebruik van de Website te staken; en b) uw lidmaatschap op te zeggen door ons schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Klik hier voor onze contactgegevens.

Bepaalde woorden in deze Overeenkomst worden gebruikt in de betekenis die eraan is toegekend onderaan deze webpagina.

Lidmaatschapsgegevens

Als u zich inschrijft als lid van de Website moet u ons accurate, volledige en actuele gegevens bezorgen die op het Inschrijvingsformulier worden gevraagd. U bevestigt dat de door u in uw Inschrijvingsformulier verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, accuraat en volledig zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens, inclusief de regio waarin u verblijft. U kunt dit te allen tijde doen door ‘Persoonlijke instellingen’ aan te klikken op de Website. Alle persoonlijke informatie die u ons geeft als lid, wordt behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van [Digicel].

Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u voordat u de Website gebruikt toestemming krijgen van een ouder/voogd. Als u werknemer bent van een bedrijf of andere eenheid of optreedt namens een bedrijf, moet u gemachtigd zijn om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan namens uw bedrijf.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Als u eenmaal lid bent van de Website, ontvangt u een gebruikersnaam en een Wachtwoord. U bent geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en Wachtwoord, inclusief onbevoegd gebruik van uw eigen of een andere creditcard. U moet ons onmiddellijk waarschuwen als u merkt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw gebruikersnaam en Wachtwoord. Mocht u uw wachtwoord vergeten of verliezen, dan dient u een nieuw wachtwoord aan te vragen bij ‘Wachtwoord vergeten’ op de aanmeldpagina. U bevestigt ook dat u zich alleen zult inschrijven onder uw eigen naam. Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord moeten door één enkele persoon worden gebruikt. Deze gegevens zijn niet overdraagbaar.

Uw gegevens

Wij sturen u alleen informatie toe over de door u gekozen producten. U kunt op elk moment uw voorkeuren wijzigen of deze service opzeggen onder ‘Persoonlijke instellingen’. Persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld in het kader van deze service worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van [Digicel?] (Klik hier voor het privacybeleid), dat deel uitmaakt van deze Overeenkomst.

Denk eraan dat het versturen van persoonlijke gegevens per e-mail via internet mogelijk niet veilig is en ze door derden kunnen worden onderschept of aan de verkeerde persoon kunnen worden geleverd. Geef dus alleen persoonlijke gegevens vrij via internet als u beveiligde of versleutelde communicatietechnologie gebruikt.

We hebben het recht, maar niet de plicht, om alle boodschappen of opdrachten van u aan ons vast te leggen. Hetzelfde geldt voor berichten van ons naar u toe via de Website.

Uw account

Als u niet in een van de aangegeven regio woont en als de financiële instelling waar u een rekening bij hebt niet in een van de volgende regio ligt, mag u geen gebruik maken van de Diensten.

U mag de Website alleen gebruiken voor een beperkt aantal Opwaarderingen en/of Opwaarderingen voor een beperkt bedrag gedurende een bepaalde termijn. U krijgt automatisch bericht van de Website als deze beperkingen zijn bereikt of bij een poging om de opwaarderingslimieten te overschrijden. Af en toe kunnen er andere beperkingen en uitzonderingen van toepassing zijn betreffende de manier waarop u kunt gebruik maken van deze Website. U wordt hiervan in kennis gesteld wanneer u de Website gebruikt.

U dient te zorgen dat alle opdrachten die u ons geeft via de Website accuraat en compleet zijn en dat u, indien van toepassing, de account van de mobiele telefoon waar een bedrag op wordt bijgeschreven of van afgehaald juist identificeert. Zo dient u met name voordat u een opdracht aan ons bevestigt, te controleren dat de instructie die u terugkrijgt ter bevestiging van de opdracht die u via de Website hebt verstuurd, wel degelijk de opdracht is die u wilde geven. Wij hebben het recht om op elke opdracht die u ons stuurt te vertrouwen. En om elke twijfel weg te nemen, is de verwerking door ons van dergelijke bevestigde opdrachten definitief en bindend voor u.

U dient alle Opwaarderingsgegevens die u ontvangt zorgvuldig te bestuderen. Hetzelfde geldt voor alle andere gegevens die wij u periodiek toesturen via de Website. Fouten of weglatingen dient u ons schriftelijk mee te delen binnen 30 dagen vanaf de datum waarop deze verklaringen zijn verstuurd of deze informatie is ontvangen. Indien u geen fouten of weglatingen meldt binnen de aangegeven termijn, hebben we het recht om ervan uit te gaan dat het relevante accountoverzicht afdoende is voor verdere transacties, op voorwaarde dat niets hierin u of ons bij rechtzettingen achteraf ervan zal weerhouden een fout of weglating te corrigeren. In dat geval geeft dit wel geen recht op enige daaruit voortvloeiende (schade-)vergoeding.

De Diensten

Wij leveren de Diensten alleen aan u met betrekking tot Accounts in de opgesomde gebieden (beschikbaar op de website en kunnen worden gewijzigd). Opwaarderingen zijn uitsluitend bestemd voor binnenlands gebruik in de relevante aangegeven rechtsgebieden (beschikbaar op de website en kunnen worden gewijzigd) en niet voor roaming.

U dient de Website (inclusief de hiermee geboden Diensten) en het Wachtwoord strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst te gebruiken. Het Wachtwoord ontvangt u direct van ons. U mag het Wachtwoord aan niemand (direct of indirect) doorgeven, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) een account aggregation service provider (serviceprovider die accounts bundelt).

Uw verplichtingen

U bezorgt en onderhoudt zelf en voor eigen rekening de apparatuur die u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot de Website. Wij mogen de vereisten voor deze apparatuur zo nu en dan wijzigen.

U verplicht zich ertoe tegenover ons om deze Overeenkomst strikt na te leven. U erkent dat uw naleving van deze Overeenkomst is bedoeld om het risico van onbevoegd gebruik van de Website zo veel mogelijk te beperken. U stemt ermee in ons volledig te vrijwaren tegen enig verlies dat of enige schade die voor ons, voor u of voor een derde ontstaat doordat u deze Overeenkomst niet naleeft.

De opwaardering wordt gelijk verzonden naar het gewenste mobiele telefoonnummer waarvoor je betaald hebt. Zodra de opwaardering is verstuurd naar het mobiele mobiel nummer, kan de klant het beltegoed gelijk gebruiken. Het opgewaardeerd bedrag wordt dus niet geretourneerd of verwijderd worden van het toestel. Om dergelijke vergissingen te voorkomen, vragen wij jou vriendelijk om eerst te bevestigen of het mobiel nummer dat je hebt ingevoerd correct is.

Transacties op de Account

U geeft ons toelating om te handelen naar opdrachten om een Account te debiteren, die zijn ingediend via de Website met het Wachtwoord en/of een ander authenticatieproces dat we kunnen opleggen voor de Website zonder dat we verdere authenticatie of verder onderzoek moeten verrichten. Dergelijke debiteringen vallen allemaal onder uw aansprakelijkheid.

Bij ontvangst van een goede en volledige aanvraag tot opwaardering van u, debiteren we de Account. Vervolgens sturen we een elektronische aanvraag naar de betrokken mobiele netwerkoperator om op het door u opgegeven prepaid mobiele telefoonnummer een krediet te zetten voor het overgeschreven bedrag. De verantwoordelijkheid van de mobiele netwerkoperator naar u toe is beperkt tot het verstrekken van de mobiele diensten waarop de opwaardering betrekking heeft.

Wij accepteren de aansprakelijkheid voor niet- uitvoering of onvolledige uitvoering van een via de Website uitgevoerde Opwaardering, mits u de Overeenkomst naleeft en niet frauduleus of nalatig handelt. Deze aansprakelijkheid is wel beperkt tot het bedrag van de niet-uitgevoerde of onvolledige opwaardering.

Diensten en informatie van derden

Een groot aantal producten en diensten die te koop kunnen worden aangeboden, soms op Ezetop.com of via diensten die we u kunnen aanbieden, worden ingediend, gemaakt of ontwikkeld door derden, over de producten, diensten en informatie van derden. Informatie over sommige producten en diensten op de Website is onderworpen aan specifieke beperkingen betreffende de personen aan wie dergelijke informatie kan worden bezorgd. Een beschrijving van de details van deze beperkingen vindt u op de pagina’s waarop ze betrekking hebben. Lees de details zorgvuldig alvorens naar de rest van de betrokken pagina te gaan.

Informatie over bepaalde producten en diensten op deze Website kan onderworpen zijn aan extra Juridische mededelingen en waarschuwingen, die als dusdanig zijn geidentificeerd. Deze mededelingen en waarschuwingen zijn belangrijk en zijn er om zowel u als ons te beschermen. Neem even de tijd en lees alle Juridische mededelingen en waarschuwingen op de pagina’s van deze Website die u bezoekt grondig door.

De Online Top-up dienst die via de website beschikbaar is, wordt aangeboden door ezetop of ezetop Online Services LLC (“ezetop”). Voor meer informatie over ezetop, klik op de volgende link www.ezetop.com. U gaat de overeenkomst met Ezetop aan betreft de aankoop van deze opwaardering.

Betalingen van klanten die een opwaardering doen met hun Diners of Discovers credit kaart of die een aankoop doen in US$ dollars met hun Visa of Master Card die is uitgegeven in de USA, die zullen door ezetop Online Services LLC verwerkt worden. Ezetop Online Services LLC maatschappelijke zetel 7300 Corporate Center Drive Suite 703 Miami FL 33126 is een volledige dochteronderneming van Ezetop. Alle correspondentie met betrekking tot Ezetop moet gericht worden aan ezetop maatschappelijke zetel, Brooklawn House, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland of naar [email protected]

Opmerking: Bepaalde banken kunnen u extra kosten in rekening brengen voor Online Top-Up transacties. Deze additionele kosten zijn niet vastgesteld door Digicel of Ezetop. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze kosten. U kunt contact opnemen met uw bank om vast te stellen als er additionele kosten van toepassing zijn op uw transactie.

De nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of de geschiktheid of kwaliteit van de producten en diensten van de derden worden niet door ons gecontroleerd. Alvorens op de informatie van de derde te vertrouwen of een transactie aan te gaan i.v.m. de producten of diensten van de derde waar wordt naar verwezen op de Website, moet u de betrokken derde/leverancier eerst zelf onderzoeken.

Derden kunnen ons eventueel vergoedingen en/of commissies geven voor het verkopen van goederen en diensten die op de Website staan afgebeeld of via de Website worden aangeboden, voor het adverteren van goederen en diensten op de Website, of voor het aantal bezoekers dat de Website verlaat om naar een gelinkte website te gaan. U erkent dit en geeft ons toestemming om deze vergoedingen te ontvangen. U wordt geinformeerd over de vergoedingen die we ontvangen als u de Website gebruikt.

De Overeenkomst opzeggen

Wij mogen de Overeenkomst opzeggen en de Website en de Diensten die ze aanbiedt sluiten:

  1. mits schriftelijk bericht ten minste 1 dag op voorhand;
  2. onmiddellijk als u inbreuk maakt op een van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst of als er ernstige redenen hiervoor zijn en op voorwaarde dat u per schriftelijk bericht zo snel mogelijk na de opzegging hierover wordt geinformeerd;
  3. onmiddellijk als u failliet gaat of bij een andere contractuele onbekwaamheid;
  4. als u de Website 12 maanden lang niet hebt bezocht; of
  5. als we redelijkerwijs menen dat een van de Diensten nalatig, onrechtmatig of frauduleus zijn gebruikt door u of door een derde als gevolg van uw nalatigheid of roekeloosheid.

Deze Overeenkomst heeft geen minimum- of beperkte termijn en blijft bindend voor de partijen tot ze is opgezegd. U mag de Overeenkomst op elk moment opzeggen door ons ten minste dag van tevoren schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Dit doet geen afbreuk aan uw aansprakelijkheid t.a.v. uitstaande schulden op een Account of anderszins voor de opzeggingsdatum.

Wij behouden ons het recht voor om transacties te verwerken of te annuleren die in uitvoering zijn op het moment dat deze Overeenkomst wordt opgezegd of wanneer de Diensten worden opgeschort of gestaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat u kunt lijden omdat een transactie niet wordt verwerkt als onderdeel van de Diensten nadat de Overeenkomst is opgezegd of de Diensten zijn opgeschort of gestaakt.

Uw bijdrage

Als u ons feedback, suggesties, ideeën of ander materiaal stuurt in verband met of via onze site of de diensten, gaat u ermee akkoord dat we die gratis en zonder beperking kunnen gebruiken, verveelvoudigen, publiceren, wijzigen, aanpassen of verspreiden naar anderen, behoudens onze verplichtingen van de Privacyverklaring.

Deze Website wordt bepaald door de wetgeving van Jamaica. Als u de Website gebruikt, aanvaardt u dat uw gebruik van de Website en alle informatie op de Website, ook wordt bepaald door de wetgeving van Jamaica en als uw gebruik van de Website of de informatie op de Website resulteert in een claim of geschil, gaat u ermee akkoord dat de rechtsbevoegdheid over al deze claims of geschillen uitsluitend bij de rechtbanken van Jamaica ligt.

Links naar andere websites

Sommige pagina’s op deze Website bevatten hyperlinks naar websites die niet door ons worden onderhouden. U wordt eraan herinnerd dat u, als u andere websites bezoekt via dergelijke hyperlinks, deze algemene voorwaarden niet op u van toepassing zijn en u niet op de bescherming kunt rekenen die het gebruik van onze Site u biedt. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of het gebruik van dergelijke gelinkte websites en u gebruikt dergelijke website geheel op eigen risico.

Toegang tot en gebruik van deze Website is voor risico van de gebruiker en we beweren of garanderen niet dat het gebruik van deze Website of enig materiaal dat ervan wordt gedownload geen eigendom zal beschadigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van gegevens of besmetting met een computervirus. We aanvaarden in geen enkel geval aansprakelijkheid voor de beschrijvingen, met inbegrip van aansprakelijkheid voor nalatigheid, voor enigerlei schade voortvloeiend uit het verlies van gebruik, gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met de toegang, het gebruik of de werking van deze Website of de inhoud ervan.

Bij gebruik van de Diensten zijn u en wij het erover eens dat we niet individueel zullen proberen de geldigheid te verwerpen van onze instructies betreffende de Diensten of de berichten betreffende de instructies die wij u toesturen. Zowel u als wij zijn het erover eens dat de door de Diensten gegeven instructies, informatie, berichten en/of machtigingen als afdoende worden beschouwd voor juridische eisen t.a.v. schriftelijke communicatie.

Variaties van de Overeenkomst

Tenzij we u wettelijk in kennis moeten stellen, mogen we de Overeenkomst zo nu en dan wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht en bindend voor u vanaf 14 dagen nadat u op een per post of per e-mail via de Site in kennis werd gesteld van de wijziging . Als u in kennis wordt gesteld van een wijziging aan deze Overeenkomst, hebt u het recht om de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. Dit doet geen afbreuk aan eventuele rechten of verplichtingen die zijn ontstaan voor de opzeggingsdatum, inclusief uw aansprakelijkheid voor eventuele schulden van een Account of die anderszins zijn ontstaan voor die opzeggingsdatum.

Mededelingen

Mededelingen van u aan ons in verband met de materie van deze Overeenkomst moeten, tenzij uitdrukkelijk vermeld, schriftelijk gebeuren per post geadresseerd aan Digicel (Jamaica) Ltd., Dyoll Building, 40 Knutsford Boulevard, Kingston 10, Jamaica.

Mededelingen van ons aan u in verband met de materie van deze Overeenkomst kunnen, tenzij uitdrukkelijk vermeld, op een van de volgende manieren gebeuren: per post of via de website.

Gebruik van informatie en vertrouwelijkheid

Overeenkomstig de voorwaarden van het Privacybeleid en behoudens in zoverre dat dergelijke bekendmaking verplicht is volgens de wet of een aanwijzing of verzoek van de Financiële regelgevende instantie of een andere bevoegde wet- of regelgevende instantie, zullen we verzekeren dat toegang tot al uw vertrouwelijke persoonsgegevens die we hebben in verband met deze Overeenkomst, alleen is voorbehouden aan ons, onze agenten of een bedrijf onder onze controle, en dat deze gegevens door ons worden verwerkt of gebruikt voor doeleinden en op een manier die aansluit bij het ontslag van uw verplichting volgens de Overeenkomst.

U dient te verzekeren dat u alle informatie die u van ons ontvangt betreffende onze werkzaamheden, diensten, software, hardware en/of systemen in verband met deze Overeenkomst strikt vertrouwelijk zult behandelen en dat u deze niet zult onthullen aan een derde, tenzij de informatie al deel uitmaakt van het publiek domein.

Intellectuele eigendom

De Intellectuele eigendomsrechten op alle gegevens, informatie, systemen, processen en ander materiaal dat door ons wordt gebruikt of ontwikkeld voor het leveren van de Diensten of het nakomen van de verplichtingen van deze Overeenkomst zijn vanaf de creatie ervan verworven door ons of de licentiehouders ervan. U zult dergelijk materiaal alleen gebruiken voor het ontvangen van de Diensten, zoals beschouwd door deze Overeenkomst.

Tenzij anders aangegeven, zijn de Intellectuele eigendomsrechten en de inhoud van de Website eigendom van ons of de licentiehouders van deze rechten. Niets uit de inhoud van de Website mag worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande toestemming. U mag wel één exemplaar van de inhoud van de Website afdrukken of downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gegevensbescherming

Wij zullen de verplichtingen naleven van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de betrokken gegevens die zij over u hebben en zullen u, conform deze wetten, alle gegevens die wij over u in ons bezit hebben aanbieden ter inzage. Het Privacybeleid dat periodiek wordt gepubliceerd op de Website is van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens met betrekking op u en zal deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Tijdelijke opschorting van service

In geval van een bedrijfsstoring, defect of storing aan, of in verband met, een systeem dat wordt gebruikt in verband met de Website en de Services, of als er een echt of potentieel beveiligingsrisico bestaat, hebben wij het recht, zonder enige aansprakelijkheid naar u toe op te lopen, de betrokken Diensten of toegang tot de Website tijdelijk op te schorten voor een redelijke termijn die nodig kan zijn om het probleem met het systeem te verhelpen, aan te pakken of op te lossen.

Force Majeure: Wij plegen geen inbreuk op onze verplichtingen volgens deze Overeenkomst als onze plichten en verplichtingen volledig of gedeeltelijk worden verstoord door overmacht, brand, het optreden van een overheid of land, oorlog, plaatselijke onlusten, oproer, embargo, onvermogen om te communiceren met derden om willekeurige reden, storing aan een computerhandels- of betalingssysteem, storing aan of vertraging van een mobiel telefoonnetwerk, het verhinderen van of belemmeringen in het verkrijgen van energie of andere benodigdheden, enigerlei arbeidsgeschillen, laattijdige of verkeerd (begrepen) betalingen door een agent of een andere reden (al dan niet vergelijkbaar met een van bovenstaande) buiten onze controle.

Beveiliging, onderhoud en beschikbaarheid

U aanvaardt dat elektronische communicatie, het internet, telefoonlijnen of SMS-gebaseerde telecommunicatiemiddelen mogelijk niet beveiligd zijn en dat communicatie via dergelijke middelen verkeerd kan worden afgeleverd of kan worden onderschept door onbevoegden. Bijgevolg kunnen we de privacy of vertrouwelijkheid van communicatie via dergelijke middelen dan ook niet verzekeren, hoewel we beveiligingsmaatregelen zullen voorzien om deze communicatiemethoden te beschermen.

Om beveiligingsredenen, voor onderhoud, upgrades of andere redenen kan het soms nodig of wenselijk zijn om:
  • bepaalde of alle Diensten niet beschikbaar te stellen voor u; en/of
  • de implementatie van nieuwe Diensten uit te stellen; en/of
  • Wachtwoorden in te trekken, te vervangen of opnieuw uit te geven; en/of
  • authenticatieprocedures of -processen voor toegang tot de Website of de Services te wijzigen, en hoewel we alle redelijke inspanningen zullen leveren om eventueel ongemak voor u zo veel mogelijk te beperken, aanvaardt u dat deze gebeurtenissen zich kunnen voordoen en dat we hiervoor niet aansprakelijk zijn als dit zich voordoet. Als we authenticatieprocedures voor toegang tot de Website of de Diensten wijzigen, mogen we – niettegenstaande eventuele andere voorwaarden in deze Overeenkomst – deze procedures invoeren door u instructies te geven via de Website waarvoor deze procedures worden ingevoerd.

Voor rekening van derden

U bevestigt dat u deze Overeenkomst bent aangegaan in uw eigen voordeel en niet ten voordele van iemand anders, en dat u geen enkel deel van de rechten die deze Overeenkomst u verstrekt mag uitbesteden of overdragen.

Toepasselijk recht

Alle relaties die wij met u zijn aangegaan voordat deze Overeenkomst werd afgesloten, en deze Overeenkomst zelf, worden bepaald door en geinterpreteerd volgens de wetgeving van Jamaica en de rechtsbevoegdheid voor het oplossen van eventuele geschillen in verband hiermee ligt uitsluitend bij de rechtbanken van Jamaica.

Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Overeenkomst (of een deel van een bepaling in deze Overeenkomst) onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, dan treft of hindert dit de wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst niet (inclusief de rest van een bepaling waar slechts een deel onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt).

Afstandverklaring

Een afstandsverklaring onzerzijds of een inbreuk of niet-nakoming van een bepaling in deze Overeenkomst mag niet worden geinterpreteerd als een afstandverklaring van eventuele latere inbreuken van dezelfde of andere bepalingen; een vertraging of verzuim onzerzijds om een recht, macht of voorrecht dat we hebben of kunnen hebben uit te oefenen of benutten, vormt evenmin een afstandsverklaring van een inbreuk of niet-nakoming uwerzijds.

Taal

De Overeenkomst en alle andere documentatie die door ons wordt verstrekt om met u te communiceren tijdens de hele duur van het Overeenkomst wordt opgesteld in het Engels en alle communicatie tussen ons en u wordt ook in het Engels gevoerd.

Definities

Vetgedrukte woorden in deze Definitieclausule hebben de betekenis die respectievelijk aan hen werd toegekend bij gebruik in deze Overeenkomst en, voor zover de inhoud dit toestaat, is de enkelvoudsvorm ook vervat in de meervoudsvorm en omgekeerd.

Overeenkomst

De overeenkomst die tussen u en ons is afgesloten voor het ontvangen van de Diensten via de Website en die bestaat uit (1) het Inschrijvingsformulier, (2) deze Algemene voorwaarden en (3) het Privacybeleid dat zo nu en dan op de Website verschijnt. Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid tussen een van deze documenten, hebben deze Algemene voorwaarden voorrang.

Wij, ons verwijst naar Digicel (Jamaica) Limited, inclusief haar rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers. Vergoedingen verwijzen naar Vergoedingen die verschuldigd zijn voor de door ons aan u geleverde Diensten, die aan u worden meegedeeld wanneer u onze Website gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

“Intellectuele eigendomsrechten” verwijzen naar alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, geregistreerde of niet-geregistreerde ontwerprechten, rechten op databases en topografische rechten en andere intellectuele eigendomsrechten, alle rechten om een rechtszaak aan te spannen voor ‘passing-off’ (wanneer iemand goederen of diensten aanbiedt op zodanige wijze dat de zaken of de goodwill van een andere persoon hiervan schade zouden kunnen ondervinden, bijvoorbeeld door bij het publiek de indruk te wekken dat deze waren of diensten iets met die andere persoon te maken hebben) , alle rechten om bescherming aan te vragen met betrekking tot een van bovenstaande rechten en alle andere vormen van bescherming van vergelijkbare aard of met een effect dat gelijkwaardig is aan of vergelijkbaar met rechten die ergens in de wereld kunnen bestaan, en omvat ook alle handelsmerken die we op het woord ‘Digicel’ of ‘digicelgroup.com’ hebben.

Privacybeleid

Het document getiteld ‘Privacybeleid’ dat door ons periodiek wordt gepubliceerd.

Inschrijvingsproces(sen)

De door u goed en compleet te voltooien processen bij uw aanvraag voor het leveren van Diensten van [Digicel?].com, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) aanvraagformulieren, online aanvraagformulieren en formulieren die u moet invullen.

Wachtwoord

Het wachtwoord dat we aan u hebben toegekend in verband met de Website en de Diensten.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het aanbieden van de Website en de Diensten voor u, die zijn beschreven in dit document, en andere algemene voorwaarden die zo nu en dan volgens de Overeenkomst kunnen worden toegevoegd of deze kunnen vervangen.

Opwaarderen

Een bedrag overmaken van een Account naar een mobiele netwerkoperator (door ons zo nu en dan gemachtigd) als betaling voor het leveren van telecommunicatiediensten door die mobiele netwerkoperator aan een prepaid mobiele telefoon met behulp van de Diensten van de Website.

Diensten

De Diensten die wij zo nu en dan aanbieden op de Website, inclusief de Opwaarderingsdiensten.

Website

Alle pagina’s met de URL www.digicelgroup.com.